SLUŽBY - PJ-STAV

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naše služby:

Výstavba rodinných domov na kľúč

Rekonštrukcia a modernizácia rodinných domov a hospodárskych budov

Prerábanie bytov a bytových jadier

Uskutočňovanie jednoduchých stavieb

Prípravné práce pre stavbu, hrubá stavba

Búracie, výkopové a zemné práce

Strojové omietky, liate poteryObklady a dlažby – obkladačské práce

Zatepľovanie stavieb akéhokoľvek typu

Fasády a iné vonkajšie omietky

Vnútorné omietky, sadrokartón, potery

Zámková dlažba, iné typy chodníkov

Výstavba plotov

Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Strojové omietky:


Omietky sú ozdobou a ochranou murovaných konštrukcií. Okrem úlohy dekoratívnej však musia spĺňať celý rad stavebno-fyzikálnych požiadaviek a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť správnemu návrhu vhodných omietkových systémov už v rámci projektovej prípravy. Nezosúladenie vlastností navrhovanej omietky s vlastnosťami podkladu, podobne ako aj nekvalifikovaná a neodborná realizácia omietok, vedie často k neskorším poruchám   
a nedostatkom stavebného diela ako celku. Funkčnosť celého stavebného diela vždy závisí v značnej miere aj od kvality omietok.


Strojové omietky:

 • Sú ekologické, zdravotne nezávadné

 • Jednoduché spracovanie a rýchle schnutie

 • Regulujú izbovú vlhkosť

 • Je možné použiť ich na všetky bežné stavebné podklady

 • Sú nehorľavé


Činnosť stavbyvedúceho:

 • riadenie výstavby a realizácie prác na stavbe podľa harmonogramu výstavby

 • koordinácia prác, dodávok a služieb

 • koordinácia prác navyše - dodatky

 • podrobné vedenie stavebného denníka

 • kontrola kvality a množstva vykonaných prác

 • riadenie robotníkov

 • vedenie kontrolných dní

 • zodpovednosť za riadnu kolaudáciu

 • fakturácia stavebných výkonov

 • komunikácia so subdodávateľmi

 • komunikácia s investorom

 • zodpovednosť za dodržiavanie zásad

 • bezpečnosti práce a požiarnej ochrany  

Stavebný dozor:

Výkon činnosti stavebného dozoru vyplývajúci z povinnosti zakotvenej v § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Stavebný zákon). Táto činnosť je v zmysle § 45 tohto zákona tzv. vybranou činnosťou vo výstavbe.
 Stavebný dozor je vybranou činnosťou vo výstavbe, ktorá je definovaná ako vedenie uskutočňovania stavieb. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
Realizácia rodinného domu je náročný proces, ktorý si vyžaduje odbornú znalosť mnohých odborov stavebníctva. Stavebník je vo vlastnom záujme povinný kontrolovať prácu dodávateľov. Na kontrolu činností, akými sú príprava pozemku, výber dodávateľov, koordinácia jednotlivých prác, dozor nad použitím predpísaného materiálu a celkovým dodržiavaním podmienok stavebného povolenia, nutne potrebuje kvalifikovaného odborníka s príslušným vzdelaním – stavebný dozor.
Výber kvalitného stavebného dozoru má pre investora aj pre jeho peňaženku veľký význam.


Stavbyvedúci:


Stavbyvedúci je riadiacim pracovníkom pri výstavbe. V prípravnej fáze spolupracuje s investorom pri koordinácii projektovej dokumentácie, pri výbere zhotoviteľov a ich zazmluvnení. Spolupracuje na zabezpečení podkladov pre investora ako ocenenia, harmonogramy a správy o vývoji projektu. V realizačnej fáze zabezpečuje technický dozor investora, koordináciu prác, zodpovedá za kontrolu realizovaných prác a jemu zverených oblastiach, kontrolu plnenia zhotoviteľov a odsúhlasovanie prác, spolupracuje pri odovzdaní jednotlivých častí diela, odovzdaní dokladov
a odstránení chýb a nedorobkov, zabezpečuje súčinnosť pri kolaudácii.  

 
PJ – STAV s.r.o., Adresa:Starý trh 37, 06001 Kežmarok,  Telefonický kontakt: 0905 258 683
Copyright 2016. All rights reserved.

TARIN reklamná agentúra - tvorba webstránok
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky